دعای سحر

دعای سحر (مباهله یا بهاء) | همراه با ترجمه روان + صوت دلنشین

0

مقدمه

دعای سحر دعایی عظیم‌الشأن است که چون با عبارت (اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ بَهَائِک بِأَبْهَاهُ) آغاز می شود به دعای بهاء و چون با اندک تفاوتی در اعمال روز مباهله خوانده می شود به دعای مباهله نیز مشهور است. از حضرت رضا (ع) منقول است که آن را امام باقر(ع) در سحرهای ماه رمضان می‌خواندند. امام محمد باقر (ع) فرمودند: وقتی دعای سحر خواندید تلاش کنید در دعا کردن چرا که این دعا علم مکنون الهی است.

دعای سحر دعایی با مضامین بسیار والای عرفانی است که امام‌محمد باقر(ع) آن را انشا فرمودند. این دعا در ۲۲ بند با ستایش خداوند آغاز می شود و در ادامه خداوند را به جمال، جلال، عظمت، نور، رحمت، کلمات، کمال، اسما، عزت، مشیت، قدرت، علم، قول، شرف، سلطنت، ملک، علو، منّت، آیات، شأن و جبروتش می‌خواند.

امید است همراهان عزیز دانوما ضمن قرائت ادعیه و زیارات، ما را نیز از دعای خیر و نظرات خویش بهره مند سازند.

متن اصلی

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ بَهَائِک بِأَبْهَاهُ وَ کلُّ بَهَائِک بَهِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِبَهَائِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق زیباترین مرتبه از زیبایی‌ات اگرچه همه مراتب زیبایی‌ات زیباست، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب زیبایی‌ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ جَمَالِک بِأَجْمَلِهِ وَ کلُّ جَمَالِک جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِجَمَالِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق نیکوترین مرتبه از نیکویی ات اگرچه همه مراتب نیکویی تو نیکوست، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب نیکویی ات.

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ جَلالِک بِأَجَلِّهِ وَ کلُّ جَلالِک جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِجَلالِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق والا‌ترین مرتبه از شکوهت اگرچه همه مراتب شکوه تو والاست، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب شکوهت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ عَظَمَتِک بِأَعْظَمِهَا وَ کلُّ عَظَمَتِک عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِعَظَمَتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق بالاترین مرتبه از عظمتت اگرچه همه مراتب عظمتت عظیم است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب عظمتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ نُورِک بِأَنْوَرِهِ وَ کلُّ نُورِک نَیرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِنُورِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق نورانی‌ترین مرتبه از نورت اگرچه همه مراتب نور تو نورانی است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب نورت.

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ رَحْمَتِک بِأَوْسَعِهَا وَ کلُّ رَحْمَتِک وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِرَحْمَتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق گسترده‌ترین مرتبه از رحمتت اگرچه همه مراتب رحمتت گسترده است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب رحمتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ کلِمَاتِک بِأَتَمِّهَا وَ کلُّ کلِمَاتِک تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِکلِمَاتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق کامل‌ترین مرتبه از مراتب کلماتت اگرچه همه مراتب کلماتت کامل است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب کلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ کمَالِک بِأَکمَلِهِ وَ کلُّ کمَالِک کامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِکمَالِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق کامل‌ترین مرتبه از کمالت اگرچه همه مراتب کمالت کامل است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب کمالت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ أَسْمَائِک بِأَکبَرِهَا وَ کلُّ أَسْمَائِک کبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِأَسْمَائِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق بزرگ‌ترین مرتبه از نام‌هایت اگرچه همه مراتب نام‌هایت بزرگ است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب نام‌هایت.

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ عِزَّتِک بِأَعَزِّهَا وَ کلُّ عِزَّتِک عَزِیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِعِزَّتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق عزیزترین مرتبه از عزّتت اگرچه همه مراتب عزّتت عزیز است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب عزتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ مَشِیتِک بِأَمْضَاهَا وَ کلُّ مَشِیتِک مَاضِیةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَشِیتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق نافذترین مرتبه اراده‌ات اگرچه همه مراتب اراده‌ات نافذ است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب اراده‌ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ قُدْرَتِک بِالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَی کلِّ شَیءٍ وَ کلُّ قُدْرَتِک مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِقُدْرَتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق قدرتت که با آن بر همه موجودات احاطه داری اگرچه همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب قدرتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ عِلْمِک بِأَنْفَذِهِ وَ کلُّ عِلْمِک نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِعِلْمِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت اگرچه همه مراتب علمت نافذ است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب علمت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ قَوْلِک بِأَرْضَاهُ وَ کلُّ قَوْلِک رَضِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِقَوْلِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق پسندیده‌ترین مرتبه از گفتارت اگرچه همه مراتب گفتار تو پسندیده است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب گفتارت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ مَسَائِلِک بِأَحَبِّهَا إِلَیک وَ کلُّهَا [وَ کلُّ مَسَائِلِک] إِلَیک حَبِیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَسَائِلِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق محبوب‌ترین مرتبه از خواسته‌هایت نزد تو اگرچه همه مراتب خواسته‌هایت محبوب است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب خواسته‌هایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ شَرَفِک بِأَشْرَفِهِ وَ کلُّ شَرَفِک شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِشَرَفِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق شریف‌ترین مرتبه از شرفت اگرچه همه مراتب شرف تو شریف است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب شرفت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ سُلْطَانِک بِأَدْوَمِهِ وَ کلُّ سُلْطَانِک دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِسُلْطَانِک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق پایدارترین مرتبه از سلطنتت اگرچه همه مراتب سلطنت تو پایدار است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب سلطنتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ مُلْکک بِأَفْخَرِهِ وَ کلُّ مُلْکک فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمُلْکک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی‌ات اگرچه همه مراتب فرمانروایی‌ات با افتخار است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب فرمانروایی‌ات.

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ عُلُوِّک بِأَعْلاهُ وَ کلُّ عُلُوِّک عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِعُلُوِّک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق برترین مرتبه از برتری‌ات اگرچه همه مراتب برتری‌ات برتر است، خدایا، از تو می خواهم به‌حق همه مراتب برتری‌ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ مَنِّک بِأَقْدَمِهِ وَ کلُّ مَنِّک قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَنِّک کلِّهِ

ترجمه: خدایا، از تو خواهم به حق قدیم ترین نعمتت اگرچه همه نعمت هایت قدیم است خدایا، از تو خواهم به حق نعمت هایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِنْ آیاتِک بِأَکرَمِهَا وَ کلُّ آیاتِک کرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِآیاتِک کلِّهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به حق گرامی‌ترین مرتبه از نشانه‌هایت اگرچه همه مراتب نشانه‌هایت گرامی است. خدایا، از تو می خواهم به حق همه مراتب نشانه‌هایت.

للَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُک بِکلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق آنچه از مقام و قدرت که در آنی و از تو می‌خواهم به‌حق هر مقام به تنهایی و به‌حق هر قدرت به تنهایی،

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَا تُجِیبُنِی حِینَ أَسْأَلُک فَأَجِبْنِی یا اللَّهُ.

ترجمه: خدایا، از تو می خواهم به‌حق آنچه اجابت می‌کنی مرا به آن هنگامی که از تو می خواهم پس مرا اجابت کن ای خدا.

منابع و ارجاعات

  • مفاتیح الجنان: شیخ عباس قمی
  • وبسایت های محتوایی حوزه معارف اسلامی
 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + شانزده =